Training

SECURITY AWARENESS TRAINING

ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต มีบทบาทอย่างมาก ในการดำเนินธุรกิจ และคงหนีไม่พ้นภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมาก ลำพังแค่การป้องกันในด้าน กระบวนการ และเทคโนโลยี คงไม่เพียงพอ เพราะจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดคือ “คน (People)” การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รู้จักใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกวิธี จึงเป็นช่องโหว่ทำให้ภัยคุกคามต่างๆเข้ามาได้โดยง่าย

“Security Awareness Training” เป็นการปลูกจิตสำนึกของคน ในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ทรัพยากร สารสนเทศในองค์กร ให้เข้าใจและตระหนักในการระวังภัยจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิด ความเสียหายกับองค์กรได้โดยไม่รู้ตัว และถ้าปราศจากความร่วมมือ ความเข้าใจของทุกคนในองค์กรแล้ว ไม่ว่าเราจะลงทุนกับ กระบวนการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมากมายเท่าใดก็ตาม ก็จะไม่เป็นผลเท่าที่ควรอยู่ดี

เนื้อหาในคอร์ส

  • Social Engineering
  • Phishing and Web Attack
  • Social Network Security
  • Mobile Security
  • Internet Privacy
  • Cyber Crime
Share Button